admin May 29, 2010

งานบริการที่ดีนั้นจะต้องมีคุณภาพ ถึงจะเรียกว่าเป็นนักบริการมืออาชีพ ซึ่งการจะเป็นมืออาชีพได้นั้นก็ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองในหลายๆ ด้าน ซึ่งการฝึกตัวเองในด้านงานบริการนั้นก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน หากคิดอยากจะเป็นนักบริการมืออาชีพ ต้องฝึกฝนในเรื่องต่อไปนี้
1. น้ำเสียงการสื่อสาร
เพราะงานบริการส่วนใหญ่นั้นจะต้องใช้เสียงเป็นหลัก ดังนั้นจะต้องฝึกในเรื่องชองการพูดคุย หมั่นใช้น้ำเสียงที่เป็นมิตร ฝึกการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ออกเสียงอักขระ คำควบกล้ำให้ชัดเจน หัดพูดในจังหวะปานกลางไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไป และใส่ความมั่นใจลงไปในน้ำเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ฟัง ใช้คำกระชับและหัดฟังคู่สนทนามากกว่าเข้าไปพูดแทรก
2. ฟังมากกว่าพูด พูดให้รู้จังหวะ
อย่าเข้าไปพูดแทรกในขณะที่คู่สนทนากำลังบอกเล่าเรื่องราวของเขาอยู่ ควรตั้งใจฟังอย่างจับประเด็น และฝึกทักษะการวิเคราะห์ให้มากๆ เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เมื่อถึงจังหวะที่ควรพูด ก็ให้ใช้คำถามเพื่อค้นหาในสิ่งที่คู่สนทนาต้องการ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนตามลำดับขั้นตอนอย่างมืออาชีพ และต้องจบด้วยการโน้มน้าวใจคู่สนทนา
3.ตอบคำถามรวดเร็ว กระชับ
เพราะงานบริการนั้นจะต้องรวดเร็ว ไม่ว่าจะคิดหรือทำอะไรก็ต้องไวไปหมด ดังนั้นการฝึกเรื่องของการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ทันท่วงที ซึ่งนักบริการจะต้องทันกระแสทันโลก หมั่นเช็คข่าวดูสาระสำคัญบ่อยๆ และฝึกการคิดวิเคราะห์

Leave a comment.